19 december 2018

Corporaties: CO-2-neutraal woningbezit in 2050 niet haalbaar

Terug naar overzicht

Van alle corporatiewoningen in Haaglanden is 96 procent in 2050 naar verwachting van het gas af. Een CO2-neutraal woningbezit in 2050 is voor de woningcorporaties in deze regio niet haalbaar. Zo blijkt uit een recente analyse door SVH. In het meest gunstige geval kan er 50 procent CO2-reductie gerealiseerd worden. Voor deze duurzaamheidsingrepen is naar schatting een investering nodig van minimaal 3,4 miljard euro.   

De woningcorporaties staan voor een grote duurzaamheidsopgave. Om inzicht te krijgen in de grootte en omvang van deze opgave, vulden alle corporaties de Aedes-routekaart in. Per woningcomplex gaven zij aan welke duurzaamheidsstrategie ze willen volgen. De meest betaalbare optie is maximaal isoleren van de woningen. De kostbaarste optie is nul op de meter. Hierbij moeten er vergaande ingrepen worden doorgevoerd aan de buitenschil van de woning.

Regionaal beeld
Om een regionaal beeld te krijgen, liet de bestuursadviescommissie (BAC)-duurzaamheid van SVH alle resultaten samenvoegen. “Na analyse bleek dat de corporaties bij het invullen soms verschillende uitgangspunten hadden gehanteerd”, vertelt Daphne Braal, voorzitter van de BAC-duurzaamheid. “We vroegen de duurzaamheidsexperts van de verschillende corporaties in Haaglanden om tot een eenduidige interpretatie te komen. Vanuit die gemeenschappelijke uitgangspunten, vulden zij de routekaarten opnieuw in.” Een belangrijke voorwaarde was dat de plannen op hoofdlijnen te financieren moeten zijn. Voor de warmtebron konden de corporaties kiezen uit twee opties: een woninggebonden oplossing, zoals een warmtepomp, en het gebruik van een externe warmtebron, zoals een lokaal of regionaal warmtenet.

“Onze inzet was één routekaart duurzaamheid voor Haaglanden”, legt Braal uit. “Deze dient als input voor de regionale prestatieafspraken voor 2019. De routekaart duurzaamheid brengt onze opgave duidelijk in kaart. En hieruit blijkt dat de verwachtingen op het gebied van duurzaamheid voor onze regio financieel niet haalbaar zijn. De corporaties in Haaglanden hebben niet de investeringsmogelijkheden om in 2035 hun hele bezit van het aardgas af te hebben. Ook een CO2-neutraal bezit in 2050 is niet realistisch. Zeker niet omdat we ook nog voor andere opgaven staan, zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.”

Extern warmtenet
De energietransitie gaat volgens Braal ontzettend veel geld kosten. “Om de woningvoorraad van het aardgas af te krijgen hebben we de gemeenten hard nodig. Veel hangt af van de mogelijkheid om aan te sluiten op een regionaal of lokaal warmtenet.” Voor corporaties is het interessant om aan te sluiten op een externe warmtebron, omdat dan volstaan kan worden met isolatie van de woning. Dit is aanzienlijk goedkoper dan de dure nul op de meter oplossingen.

“Van de Rotterdamse haven tot aan Leiden wordt er een regionaal warmtenet ontwikkeld”, legt Braal uit. “Vanuit de BAC-duurzaamheid zijn we met de provincie Zuid-Holland in gesprek gegaan over het tracé. Inmiddels is onderzocht welke locaties binnen de regio zich goed lenen voor aansluiting op het regionale warmtenet. Complexen in Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg liggen bijvoorbeeld in deze ‘kansrijke warmteclusters’. Maar het liefst zien wij dat er naar meer gemeenten aftakkingen kunnen komen. Het zou mooi zijn als de gemeenten daarin richting de provincie een rol kunnen spelen. Ook de manier waarop de energie wordt opgewekt, is een belangrijk onderwerp voor de gemeenten. In eerste instantie wordt er restwarmte geleverd vanuit de industrie in Rijnmond. Het zou nog beter zijn als er uit een duurzame bron energie kan worden opgewekt.”

Ambitie
Van alle corporatiewoningen binnen Haaglanden is nu al 10 procent aangesloten op stadsverwarming of een lokaal warmtenet. Daarnaast leent 22% van de voorraad zich goed voor aansluiting op het regionale warmtenet. Voor nog eens 20 procent van de woningen bestaat de wens om deze op een lokaal warmtenet aan te sluiten, alleen zal dit dan nog ontwikkeld moeten worden. Hiervoor gaan de corporaties graag in gesprek met hun gemeenten, de energieleveranciers en andere partijen. Voor 38 procent is een woninggebonden oplossing het beste. Uitgaande van de huidige technische mogelijkheden is het voor 4 procent van de woningen niet mogelijk om van het gas af te gaan. Het gaat dan vooral om monumentale panden. De ambitie is dat de overige 96 procent van de corporatiewoningen in Haaglanden voor 2050 van het aardgas af zijn.