19 december 2018

Waar houdt SVH zich in 2019 mee bezig?

Terug naar overzicht

Het einde van het jaar nadert. Voor SVH betekent dit er nagedacht moet worden over op welke activiteiten zij zich in 2019 richt. In het activiteitenplan staat beschreven welke activiteiten SVH gaat uitvoeren en met welk doel. Dit artikel omvat de belangrijkste punten van het activiteitenplan, zoals de BAC’s, de regionale prestatieafspraken, de klantvisie woningzoekenden en de samenwerking met de SHH.

In november 2016 is het nieuwe ondernemingsplan vastgesteld door het SVH-bestuur. Het ondernemingsplan geldt voor vier jaar. Een langere vooruitblik was nodig vanwege een nieuwe wetgeving, de ontwikkeling van de voorraad en verhuringen en de veranderende eisen en wensen van de stakeholders.

Bestuursadviescommissies
In 2017 zijn vier bestuursadviescommies (BAC’s) opgericht met de thema’s: woonruimteverdeling, voorraadontwikkeling, duurzaamheid en huurdersparticipatie. De BAC’s zijn dit jaar in totaal 17 keer bij elkaar gekomen. In het ondernemingsplan is vastgesteld om de werking van de BAC’s tweejaarlijks te evalueren. De evaluatie heeft eind dit jaar plaatsgevonden.

Met de inzet van de BAC’s zijn er de afgelopen twee jaar mooie resultaten behaald. Zo is in 2017 het convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door 23 partijen in de regio Haaglanden. Het convenant is een afspraak tussen de gemeenten en corporaties over de nieuwe voorraad. Ook is er een samenwerking tussen de huurdersorganisaties in de regio opgericht, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH).

Het bestuur heeft aangegeven tevreden te zijn over het de nieuwe werkwijze vanuit de BAC’s. De regionale betrokkenheid is vergroot en de samenwerking is verbeterd. Er is dan ook besloten om op deze manier verder te gaan in 2019. Uit de evaluatie blijkt dat er voor volgend jaar bestuurlijke vraagstukken zijn rondom het onderwerp doorstroming. Hiervoor wordt een nieuwe BAC opgericht.

Regionale prestatieafspraken
2019 staat voor een groot deel in het teken van de nieuwe regionale prestatieafspraken. Begin 2019 start het proces om met de gemeenten en huurdersorganisaties tot nieuwe regionale prestatieafspraken te komen. De SHH heeft hierin een belangrijke rol als stem van de huurders.

SVH houdt zich onder andere bezig met de onderhandeling over de inhoud van de prestatieafspraken. De prestatieafspraken richten zich onder andere op de thema’s: woonruimteverdeling, voorraadontwikkeling en duurzaamheid.

Ontwikkeling klantvisie woningzoekenden
SVH start in 2019 met het project klantvisie. Dit project is bedoeld om keuzes te maken in de klantbediening en een duidelijke en eenduidige klantvisie te ontwikkelen. Het doel hiervan is om de dienstverlening aan woningzoekenden transparant te maken en te verbeteren.

Als eerst wordt de klantreis van woningzoekenden in kaart gebracht. Dit gebeurt in een projectgroep waar medewerkers van woningcorporaties, SVH en leden van de SHH aan deelnemen. Elke woningcorporatie is vertegenwoordigd in een projectgroep. Als de klantreis is vastgesteld, wordt een regionale klantvisie voor de woningzoekenden ontwikkeld. Naar verwachting wordt het resultaat van dit project aan het eind van het eerste kwartaal gepresenteerd aan het SVH-bestuur.

Samenwerkende Huurdersvereniging Haaglanden
De Samenwerkende Huurdersvereniging Haaglanden (SHH) is een samenwerkingsverband tussen 14 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden. Eind 2018 hebben de huurdersorganisaties de intentieovereenkomst getekend. Hiermee vertegenwoordigen zij 95% van de huurders in de regio Haaglanden en de ruim 132.000 woningzoekenden.

Met de oprichting van de SHH is het mogelijk dat huurders op regionaal niveau samen werken met andere partijen, zoals SVH en de Bestuurlijke Tafel. Ook kan de vereniging als één partij aan tafel zitten bij de discussies over regionale onderwerpen, zoals de regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordeningen. Daarnaast krijgt de SHH een plek aan de regionale bestuurlijke tafel met de corporaties en gemeenten.  De SHH wil ervoor zorgen dat de stem van de huurders doorklinkt tijdens alle gesprekken. Hiermee maakt zij écht het verschil voor de huurders in de regio.