Marianne Straks - WoonInvest

Na een loopbaan bij diverse zorginstellingen trad Marianne Straks in oktober 2015 aan als directeur-bestuurder van WoonInvest in Leidschendam-Voorburg. “Er liggen verschillende uitdagingen. Wat de impact daarvan is, merk je pas als je er middenin zit.”

Hoe heeft u de overstap als bestuurder van een zorginstelling naar directeur-bestuurder van een woningcorporatie ervaren?
“Tot 1999 werkte ik bijna twaalf jaar in de volkshuisvesting. Toen ik destijds naar de zorg ging, was die overstap best groot. Er was duidelijk een verschil in taal en cultuur. Nu ik terug ben, is het opnieuw wennen. De volkshuisvestelijke cultuur is niet veranderd, maar inhoudelijk is het wel heel anders geworden. In de tijd dat ik in de zorg werkte, hebben de corporaties veel vrijheden gekregen. Die worden nu afgebouwd. Er moet gewerkt worden binnen de kaders van de nieuwe Woningwet. Dat de corporaties nu een prestatiebod aan de gemeente moeten doen, brengt een nieuwe manier van denken met zich mee. Maar ik vind het een goede zaak dat alles wat meer geregisseerd wordt. De corporaties krijgen weer een gezicht richting de huurders en moeten zich focussen op hun kerndoelgroepen. Dat geeft andere partijen de ruimte om andere doelgroepen te bedienen.”  

Wat voor organisatie trof u aan en wat was het eerste wat u besloot aan te pakken?
“De veranderingen van de laatste jaren hadden grote impact op de medewerkers. Toch hoor ik weinig wanklanken. De cultuur en de mensen zijn heel prettig. Voordat ik aantrad was er een interim-bestuurder die al goed werk heeft gedaan. Toch lagen er nog verschillende uitdagingen. Eerst moesten de financiële zaken op orde worden gebracht. Verder hebben we veel zorgvastgoed in portefeuille. Daar moest vanuit risicomanagement goed naar gekeken worden. Op dit moment ronden we onze risicoanalyse af. Ook moest de splitsing tussen DAEB en niet-DAEB worden voorbereid. Omdat veel van ons bezit onder niet-DAEB kan vallen, moet er een goed portefeuilleplan komen waarop we onze keuzes voor de toekomst baseren. Dat wordt nu ontwikkeld en is op korte termijn klaar.”

Hoe staat WoonInvest er nu financieel voor? Is er nog ruimte om te investeren?
“Door de verhuurdersheffing en de interne ontwikkelingen, is er een paar jaar nauwelijks geïnvesteerd. Het ziet ernaar uit dat dat verleden tijd is. We kunnen weer voorzichtig aan investeren denken. Dit jaar richten we ons op het renoveren van bestaand vastgoed en het maken van plannen voor nieuwbouw in de nabije toekomst.”

Hoe houdt u de woningen betaalbaar?
“We doen er alles aan om de woningen in onze kernvoorraad betaalbaar te houden en we zijn kritisch op onze kosten. Omdat we veel duurdere woningen in ons bezit hebben, kijken we naar opties om grote woningen betaalbaar te maken en houden voor grote gezinnen uit onze doelgroep. Verder houden we er rekening mee dat er de komende jaren meer woningen nodig zijn voor kleine gezinnen met een kleine portemonnee. De woningen die voor deze doelgroep in aanmerking komen, koesteren we.”

Is er nog ruimte om te investeren in leefbaarheid in de wijken?
“Natuurlijk! Wij investeren graag in leefbaarheid. Onze huismeesters spelen daarin een belangrijke rol. Zij hebben een bindende functie tussen de bewoners en de corporatie. Zij dienen als praatpaal, spreken bewoners aan en zijn onze ogen en oren. Verder zoekt WoonInvest graag samen met maatschappelijke partners naar de oplossing voor maatschappelijke problemen. Het hoeft niet altijd geld te kosten. En soms is het mogelijk om partijen aan te trekken die wel geld hebben.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor WoonInvest?
“Naast een flinke hoeveelheid kwalitatief hoogstaand bezit hebben we ook relatief veel oud bezit. We zoeken naar de optimale balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. We nemen deel aan het ‘Convenant Energiebesparing Corporatiesector’, waarin Aedes, de Nederlandse Woonbond, het ministerie van VROM en de corporaties afspraken om tussen 2008 en 2018 twintig procent gasbesparing te realiseren. Dit doen we onder andere door oudere woningen te voorzien van isolatie en cv’s. Met andere partijen willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden voor woningen met ‘nul op de meter’.”

Hoe is de relatie tussen WoonInvest en de huurders? 
“Bij de Aedes-benchmark scoorden we een B. Het is mijn ambitie daar een A van te maken. Daarvoor zoeken we op het moment naar moderne manieren om de huurders aandacht te geven, zodat hun tevredenheid toeneemt. Op dit moment is er alleen contact op de standaardmomenten. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, een vraag van de huurder of een klacht. We willen het contact anders en proactief organiseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van moderne middelen, zoals een App.”  

“Bij alle beslissingen vraag ik me af wat de huurder ervan vindt. Soms ga ik ook mee de wijken in om mensen in onze complexen aan te spreken en hun verhalen te horen. We hebben veel bewonerscommissies. Onze huurders zijn verenigd in huurdersorganisatie Respectus. We overleggen minimaal vier keer per jaar en daar tussendoor is er veel contact. Respectus was ook betrokken bij de nieuwe Woonvisie voor Leidschendam-Voorburg, die nu in concept klaar is.”

Welke kansen ziet u in uw nieuwe functie om iets voor zorgbehoevenden en ouderen te betekenen?
“Het is de trend dat mensen langer thuis blijven wonen. WoonInvest kan hierop inspelen door woningen geschikt te maken voor de oudere en zorgbehoevende doelgroep. Bijvoorbeeld door drempels in de woningen weg te halen en te zorgen voor brede deuropeningen en ruim sanitair. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld samen met de zorgaanbieder bekijken wat er mogelijk is op het gebied van domotica. En tegenwoordig kan er steeds meer in ‘the Cloud’. Om eenzaamheid te bestrijden kunnen we samen met andere partijen zoeken naar mogelijkheden om mensen in de wijk met elkaar in contact te brengen. Dat hoeft niet veel geld te kosten. Het is een kwestie van luisteren en samenwerken. Omdat ouderen steeds behendiger worden op Facebook en andere social media is er veel meer mogelijk geworden.” 

Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking met corporaties binnen Haaglanden en met SVH?
“Het is goed dat het woningtoewijzingssysteem bij SVH is belegd. Ze doen het goed en beschikken over gedegen vakmanschap. De overleggen binnen de SVH met de verschillende woningcorporaties binnen Haaglanden zijn open en informeel. We hebben elkaar nodig. Door de nieuwe Woningwet is er veel veranderd. Het is goed kennis met elkaar te delen en te horen hoe anderen het doen. Ook voor ICT zou ik elkaar willen opzoeken. Ik zou investeringen willen delen.”  
Wat is uw ambitie voor de komende jaren?
“Mijn ambitie is een frisse, enthousiaste club te zijn met goede ideeën. En het is de uitdaging om de huurder nog beter te begrijpen. Bijvoorbeeld door gericht informatie te halen en gebruik te maken van moderne middelen.”

‘Bewoners vinden het fijn om mee te denken’

“Een ideale oplossing”, zegt de 69-jarige Marianne Borsje over de ‘burenwervingsactie’ die haar woningcorporatie Woonbron afgelopen zomer begon. Net als de andere bewoners van de buurt de Westlandhof in Delft heeft zij nu invloed op wie er in haar complex komt wonen.

Lees Meer