Met de benen in de modder staan

“Doe maar gewoon en realiseer wat je belooft, dan kom je er vanzelf”, zegt Daphne Braal, die samen met Klaas Franken sinds 1 april 2016 het nieuwe tweehoofdig bestuur van Vidomes vormt.

Om te zorgen voor meer bestuurlijke stabiliteit en ‘checks & balances’ op bestuurlijk niveau, is Vidomes overgestapt van een systeem met één algemeen directeur naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. De twee bestuurders vullen elkaar goed aan en nemen bij afwezigheid elkaars taken over. Braal richt zich vooral op externe relaties en volkshuisvestelijke vraagstukken. Franken gaat over waardesturing van het vastgoed, financiën en de interne bedrijfsvoering.

“Wij zijn er voor mensen met een kleine beurs”, zegt Braal. “In mijn vorige functies zag ik hoe belangrijk het voor corporaties is om terug te gaan naar de basis.” Ze werkte bij verschillende toezichthoudende instanties, waaronder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). “In 2011 toen de problemen bij Vestia speelden, zat ik net bij het CFV. Ik maakte deel uit van een crisisteam om de problemen bij Vestia op te lossen. De beweging om corporaties scherper te monitoren bracht ik vanuit het CFV mede in gang. Nu mag ik als bestuurder van een corporatie zelf met de benen in de modder staan.”

Ruimte voor nieuwe perspectieven

Franken werkte in elf jaar tijd als interimmanager bij dertig verschillende corporaties, waaronder anderhalf jaar bij Vidomes. Hij maakte onder meer de reorganisatie van 2014 mee. “Zelfs in die moeilijke periode zette iedereen de schouders eronder. Het leuke van Vidomes vind ik de omvang – klein genoeg om iedereen persoonlijk te kennen, maar een grote speler in vijf verschillende gemeenten. Het spreekt mij aan dat het een betrouwbare club is. Er is veel denkkracht onder de medewerkers en de bereidheid om elkaar te helpen.” 

“Voor onze komst is hier al veel werk verzet”, zegt Braal. “Financieel en organisatorisch is Vidomes klaar voor de toekomst. Er is weer wat vet op de botten om de aankomende jaren te investeren.” Franken bevestigt dit. “We hebben de ruimte om keuzes te maken, maar willen daarbij wel een stabiele bijdrage leveren over een langere periode. We wegen zorgvuldig af waar de financiële mogelijkheden liggen om onze volkshuisvestelijke taak uit te voeren.”

Inhaalslag

Beiden zijn het erover eens dat bestuurders het lef moeten hebben om keuzes te maken. “Vidomes maakt een heldere keuze voor betaalbare woningen”, vult Braal aan. “Vanuit die strategie is er voor de hele organisatie een duidelijke richting, waardoor het gemakkelijker wordt keuzes te maken. Zo zijn we blij dat we met ons huurbeleid dit jaar ook huurverlagingen hebben kunnen geven. De kwaliteit van de woning en de hoogte van het inkomen zijn daarbij bepalend. Naast betaalbaarheid zijn verduurzaming van ons vastgoed en huisvesting van statushouders en andere kwetsbare bevolkingsgroepen de belangrijkste opgaven voor de komende periode.”

“Vidomes heeft zich geconformeerd aan het Convenant Energiebesparing Huursector”, aldus Franken. “Omdat er de afgelopen jaren te weinig is geïnvesteerd om aan de gemaakte afspraken te voldoen, hebben we een inhaalslag te maken. Er is ruimte om meer te investeren en alsnog de doelstellingen te realiseren.” De groei van kwetsbare groepen mensen die gehuisvest moeten worden, is een andere uitdaging. “We hebben een regisseur Sociaal Wonen aangesteld, die in gemeenten contacten legt om tot slimme samenwerkingsverbanden en afspraken te komen. Bijvoorbeeld om samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties woon-zorgarrangementen te ontwikkelen, maar ook te kijken naar oplossingen als ‘woning delen’ voor statushouders.”

Samenwerking

Per gemeente stemt Vidomes de strategie af op de lokale situatie. Braal: “Bij onze biedingen aan de gemeenten kijken we wat er nodig is binnen de betreffende gemeente en overleggen we ook intensief met de andere corporaties. Zeker is dat we met onze nieuwe biedingen meer kunnen bijdragen.” Volgens Franken is het wel van belang om financieel alert te blijven. “Er ontstaat op de korte termijn meer financiële ruimte, maar op de lange termijn neemt die ruimte onder andere door de vennootschapsbelasting juist af. Het is mijn persoonlijke uitdaging om dat duidelijk uit te leggen. Dat vereist de nodige communicatie.”

In hun eerste maanden als bestuurder van Vidomes, maakten Braal en Franken kennis met de verschillende corporaties in hun werkgebied. “Overal kwam de samenwerking ter sprake”, vertelt Braal. “Er wordt uiteraard al samengewerkt, maar het zou veel meer kunnen. Het is belangrijk dat de bestuurders van de corporaties hierin hun verantwoordelijkheid nemen en de schouders eronder zetten. Bijvoorbeeld door intensieve betrokkenheid bij SVH. Het is voor ons allemaal een uitdaging om de krachten te bundelen en samen zaken nog beter te organiseren in het belang van woningzoekenden en huurders.”

Doe maar gewoon

“Over vier of vijf jaar hoop ik dat we daadwerkelijk gerealiseerd hebben wat wij met onze stakeholders hebben afgesproken”, zegt Braal. “Natuurlijk is het onze ambitie om tot de top van corporaties in Nederland te horen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we de gemaakte prestatieafspraken waarmaken. Als je gewoon blijft en doet wat je belooft, kom je er vanzelf.”