Bert Doorn

 

Bert Doorn, wethouder Wassenaar:

 

“De corporaties binnen de regio Haaglanden hebben elkaar nodig”, zegt wethouder Wonen Bert Doorn. “Ondanks de grote diversiteit in gemeenten en woonmilieus vormen we gezamenlijk één woonregio, waarin we zoveel mogelijk mensen aan woonruimte kunnen helpen.”

Tegen welke specifieke problemen loopt u in Wassenaar aan?

“In Wassenaar hebben we een behoorlijke voorraad sociale huurwoningen, maar deze zijn te groot en te kostbaar voor jonge starters. Omdat er nauwelijks ruimte is om starterswoningen te bouwen, trekken jongeren weg en hebben we te maken met vergrijzing. Een tweede probleem is het gebrek aan woningen voor de middeninkomens.”

Hoe lost u dit binnen de gemeente op?

“Met de twee corporaties – De Wassenaarsche Bouwstichting en Woningbouwvereniging Sint Willibrordus – hebben we afgesproken dat ze de komende jaren 15% van hun voorraad gaan liberaliseren. Het geld dat dit oplevert, investeren zij in starterswoningen. De geliberaliseerde woningen komen vrij voor de middeninkomens. Zo lossen we beide problemen op.”

Hoe verloopt het contact met de twee woningcorporaties?

“Het contact met de twee corporaties verloopt goed. De corporaties groeien steeds meer naar elkaar toe. Onlangs brachten ze samen een bod uit om het komende jaar gezamenlijk een project voor starterswoningen te realiseren in het Van Polanenpark. Ook pakken ze de 3-D-operatie en eenzaamheidsbestrijding goed op. Nu mensen langer zelfstandig wonen, wordt de signaleringsfunctie van woningcorporaties belangrijker. Beide corporaties nemen deel aan het signaleringsoverleg waarin zorgwekkende situaties besproken worden.”  

Wethouder Piet Melzer van Pijnacker-Nootdorp legt u de volgende vraag voor: “Hoe kijkt u - gezien de beperkingen die aan corporaties worden opgelegd qua werkgebied - aan tegen een woningmarktregio die zich uitstrekt tot de metropoolregio?”

“Ik vraag me af of de metropoolregio voor huurders van toegevoegde waarde is. In de praktijk zien we dat mensen vooral verhuizen binnen Haaglanden. In Wassenaar zie je bijvoorbeeld verhuizingen van en naar Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Onze twee lokale corporaties richten zich uitsluitend op Wassenaar.”

Hoe verlopen de onderhandelingen over de prestatieafspraken en hoe worden de huurders daarbij betrokken?

“De Woonvisie staat op papier en wordt in juni vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het samenstellen van deze visie waren ook de huurders en ouderen betrokken. Op dit moment werken we op basis van de opgestelde Woonvisie aan de lokale prestatieafspraken. Ook hier hebben de huurders inspraak.”

Hoe gaat de gemeente Wassenaar om met de huisvesting van statushouders?

“Vorig jaar konden we alle statushouders huisvesten. Op dit moment kijken we samen met de corporaties naar de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting voor de komende vijftien jaar. We hebben al de nodige ervaring met tijdelijke opvang van vluchtelingen. Sinds zes jaar vangen we ’s winters zo’n 750 vluchtelingen op in Duinrell. Deze zogenoemde ‘winteropvang’ wordt hartelijk ontvangen in de gemeente. Er is veel sociale cohesie en onze inwoners zetten zich enthousiast in voor vrijwilligerswerk.”

Welke bijdrage levert de gemeente aan de verduurzaming van het woningbezit?

“De duurzaamheidsnota ligt op dit moment bij de gemeenteraad. We richten ons met name op voorlichting. Bijvoorbeeld door een speciaal loket dat fungeert als richtingaanwijzer. Hier kunnen inwoners met al hun vragen terecht. De corporaties zetten al in op verduurzaming van hun woningvoorraad. Maar ook de huurders zelf kunnen daar een rol in spelen. Daar willen we hen bewust van maken. Verder gaan we onze gemeentelijke panden duurzaam inrichten.”

Wat is de belangrijkste uitdaging waar de corporaties in Wassenaar voor staan?

“Zij staan voor de opgave om met de schaarse ruimte zoveel mogelijk mensen te huisvesten. Met name de starters en middeninkomens vragen extra aandacht. Daarbij is het de uitdaging om als Wassenaarse corporaties meer samen op te trekken.”

Nu het Stadsgewest is opgeheven, werken de gemeenten en corporaties binnen Haaglanden verder samen binnen de Bestuurlijke Tafel Wonen. Hoe kijkt u aan tegen deze samenwerking?

“De corporaties binnen de regio Haaglanden hebben elkaar nodig. In Wassenaar hebben we bijvoorbeeld een voorraad grote sociale huurwoningen, waar we mensen uit andere gemeenten kunnen huisvesten. Andersom kunnen corporaties uit andere gemeenten mensen uit Wassenaar aan woonruimte helpen. Tot nu toe verloopt de samenwerking binnen de Bestuurlijke Tafel Wonen prettig. We zien elkaar als volwaardige partner.”  

Wat zou u als eerste veranderen als u voor een dag corporatiebestuurder zou zijn?

 “Ik zou direct enthousiast gaan samenwerken met de andere corporatie. Bijvoorbeeld door het service-onderhoud samen op te pakken en te zien waar we gezamenlijk efficiënter kunnen werken.”

Waar bent u trots op als het gaat om volkshuisvesting in het algemeen en Wassenaar in het bijzonder?

“Het is fantastisch dat we één gezamenlijke woonregio hebben, waar we zoveel mensen woonruimte kunnen bieden. Dit ondanks alle diversiteit, de verschillende woonmilieus, achtergronden en gemeenten met hun eigen gemeenteraden en unieke karakter.”

“Ik ben heel trots op Wassenaar omdat het een prachtig dorp is, dat afgelopen jaar door Elsevier benoemd is tot beste woongemeente van Zuid-Holland. En ik ben trots op de mentaliteit van de mensen en hun bereidheid vrijwilligerswerk te doen.” 

Aan welke wethouder geeft u graag het woord en wat wilt u hem of haar vragen? “Wethouder Floor Kist van Leidschendam-Voorburg. Aan hem de vraag: ‘Er is de afgelopen tijd veel veranderd in de zorg. Welke uitdagingen ziet u op het gebied van wonen en waar liggen de kansen voor de gemeenten en corporaties in de regio?’”