10 juli 2018

Stevige besluiten met een breed draagvlak

Terug naar overzicht

“De besluitvorming met de negen wethouders Wonen binnen Haaglanden kon razendsnel gaan”, zegt Taco Kuiper bij zijn afscheid als voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen. “De eensgezindheid over wonen was opvallend groot.”

De Bestuurlijke Tafel Wonen ontstond begin 2015 na de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden. Het is een informele samenwerking, waarbij portefeuillehouders van de negen gemeenten samen met de corporaties zoeken naar oplossingen voor regionale woningvraagstukken. Met de komst van de nieuwe colleges, verandert ook de samenstelling van de Bestuurlijke Tafel Wonen. Na drie jaar voorzitterschap neemt Taco Kuiper, voormalig wethouder Wonen in Zoetermeer afscheid.

Hoe beviel de informele samenwerking?

“In tegenstelling tot het Stadsgewest kan de Bestuurlijke Tafel Wonen geen besluiten nemen buiten de verschillende gemeenteraden om. Ieder voorstel moet door de negen wethouders worden voorgelegd aan hun raden. Dat lijkt nadelig, maar in de praktijk leidt het tot stevige besluiten met een breed draagvlak. De samenwerking is heel praktisch en effectief.”

Welke mijlpalen zijn er de afgelopen drie jaar bereikt?
“We legden gezamenlijk een regionale Woonvisie neer, die gedragen wordt door negen gemeenteraden. Ook tekenden acht gemeenten samen met SVH het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden 2017-2026’. Met elkaar bekeken we wat onze volkshuisvestelijke opgave is. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er de komende jaren extra nodig in onze regio en waar kunnen die landen? Aanleiding hiervoor was de problematiek rond Vestia, waardoor het aantal sociale huurwoningen afnam. Tot 2026 zijn er ongeveer 12.000 extra sociale huurwoningen nodig in Haaglanden. Dit aantal is alleen haalbaar als er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen. In het convenant is aangegeven hoe deze woningen verdeeld worden over de verschillende gemeenten. Het convenant vormt een goede basis voor de regionale prestatieafspraken.”

Hoe verliep de samenwerking met SVH?
“De samenwerking verliep heel plezierig. We willen in hoge mate hetzelfde en hebben dezelfde visie op volkshuisvestelijk beleid. Wel waren er discussies over bijvoorbeeld grondprijzen en parkeertarieven. Maar alles was erop gericht om er samen uit te komen. Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor de prestatieafspraken was de verkoop van sociale huurwoningen een belangrijk discussiepunt. Toen spraken we af dat er in vier jaar niet meer dan 10.000 sociale huurwoningen verkocht zouden worden. Uiteindelijk werden het er 2.000. Ik begrijp niet waarom de corporaties er destijds zo’n hard punt van maakten. Achteraf hadden ze het beter kunnen nuanceren.”

Hoe ziet u de toekomst voor de sociale woningmarkt in de regio?
“Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen in de regio. Ook zie ik een onevenwichtigheid binnen de verschillende gemeenten. Zoetermeer heeft bijvoorbeeld relatief veel grote eengezinswoningen en te weinig woningen voor jongeren en ouderen. Deze doelgroepen vragen juist om kleinere appartementen. In de plannen is rekening gehouden met het rechttrekken van die onevenwichtigheid, maar we moeten voortvarend aan de gang. De corporaties hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid, deels in samenspel met de gemeenten. Een ander belangrijk thema is de verduurzaming. Toen we met de Bestuurlijke Tafel Wonen begonnen, was het nog een keuze. Nu is verduurzaming een randvoorwaarde. Vanaf 1 juli wordt er bij nieuwbouw geen vergunning meer afgegeven voor gasaansluitingen. Ook bestaande bouw moet verduurzaamd worden. Er ligt een enorme kans om oud bezit te vernieuwen en vervallen buurtjes een opknapbeurt te geven.”

Hebt u tips voor uw opvolger?
“Maak iedereen echt deelgenoot door de klussen te verdelen over de portefeuillehouders. De afgelopen periode hebben we het ook echt samen gedaan. Om twee voorbeelden te noemen: Ronald van der Meij van Rijswijk nam de voortrekkersrol op zich bij de regionale Woonvisie en Piet Melzer van Pijnacker maakte zich hard voor het convenant ‘Gaten dichten’. Verder raad ik aan om goede contacten te onderhouden met SVH en voor ogen te houden dat je grotendeels gelijke belangen hebt. Het is belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten. Dat geldt zowel voor de verschillende wethouders als SVH. Je bereikt de mooiste resultaten als je samenwerkt en elkaar op dingen durft aan te spreken.”

Weet u al wat uw volgende stap wordt?
“Op dit moment weet ik het nog niet precies. Wellicht iets op volkshuisvestelijk gebied met maatschappelijke relevantie. Maar eerst wil ik meer rust en tijd voor familie en vrienden.”