Mohamed Baba, voorzitter SVH: “Verbinding en ondernemersgeest zijn mij op het lijf geschreven.”

Vanaf 1 februari is Mohamed Baba de nieuwe voorzitter van SVH. Hij prijst de hechte samenwerking tussen de corporaties in de regio Haaglanden en wil die graag ook onder zijn voorzitterschap voortzetten. “Die unieke samenwerking is zeker van grote waarde voor de opgave die op ons wacht om tot nieuwe regionale afspraken te komen,“ zegt Mohamed.

Waarom heb je gekozen voor het voorzitterschap bij SVH?
“Verbinding en ondernemersgeest zijn mij op het lijf geschreven. Die eigenschappen komen in mijn nieuwe rol goed van pas. Ik zal nu meer ‘over de grenzen heen’ moeten kijken en mij verdiepen in de opgaven van mijn collega’s en de gemeenten waarin zij actief zijn. Dat stelt mij in staat om straks samen te bepalen hoe we de volkshuisvestelijke opgaven in de regio Haaglanden invullen. Ik zie uit naar een boeiende tijd.”

Hoe wil je jouw rol als voorzitter invullen bij SVH?
“In eerste instantie zie ik erop toe dat alle zaken in goede banen worden geleid. Ten tweede wil ik verbinder zijn in de afweging van individuele en gezamenlijke belangen. Ook zal ik stimuleren om buiten de gebaande paden te kijken.”

Wat is het doel waar je naartoe streeft als voorzitter van SVH?
“Volgens mij zijn er meerdere doelen. De eerste is om de duurzame samenwerking, die deze regio kenmerkt, op een constructieve manier voort te zetten, zowel op inhoud als op relaties. Daarnaast om het beste resultaat te halen voor de corporaties in de opgaven die zij in de regio hebben; van nieuwbouwopgaven tot duurzaamheidsopgaven en leefbaarheidsvraagstukken.”

Wat is jouw grootste uitdaging als voorzitter?
“Mijn allergrootste uitdaging is om samen met de corporaties goede regionale afspraken te maken voor de komende vier jaar. Dat is eigenlijk de hoofdopdracht. Daarnaast om met elkaar de ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de sector, goed te volgen en daarbij steeds de afweging te maken wanneer we iets oppakken of aan ons voorbij laten gaan.

Wat kunnen eventuele valkuilen zijn?
“De grootste valkuil is dat we niet concreet zijn en we verzanden in vrijzinnige discussies over volkshuisvestelijke thema’s. De tweede valkuil is dat we aan de SVH bestuurstafel de oplossing voor specifieke corporatievraagstukken bespreken. Ik ben van mening dat er heel goede managers, beleidsmakers en uitvoerende medewerkers zijn en we die parate kracht van kennis en kunde vooral moeten benutten. We zullen dus de bestuurlijke agenda of de bestuurlijke dilemma’s samen scherp moeten hebben.”

Wanneer is jouw missie geslaagd?
“Mijn missie is geslaagd als er een gedragen stevige set prestatieafspraken voor de komende vier jaar ligt en ik van toegevoegde waarde ben geweest bij de realisatie van de gezamenlijke regionale doelen. Ook dat SVH zich heeft gepositioneerd als serieuze gesprekspartner voor gemeenten en andere stakeholders en er een gezonde wisselwerking is.” 

Mohamed Baba, voorzitter SVH: “Verbinding en ondernemersgeest zijn mij op het lijf geschreven.”

Vanaf 1 februari is Mohamed Baba de nieuwe voorzitter van SVH. Hij prijst de hechte samenwerking tussen de corporaties in de regio Haaglanden en wil die graag ook onder zijn voorzitterschap voortzetten. “Die unieke samenwerking is zeker van grote waarde voor de opgave die op ons wacht om tot nieuwe regionale afspraken te komen,“ zegt Mohamed. 

Lees Meer
Anne Koning, oud-voorzitter SVH: “Ik ben heel trots op wat we als SVH hebben bereikt.”

Anne Koning heeft vier jaar de voorzittersrol van SVH ingevuld. Per 1 februari draagt zij het stokje over aan Mohamed Baba. Omdat SVH de bestuurlijke betrokkenheid van haar leden wil vergroten, is er gekozen voor een interne voorzitter. Het meest trots is ze op de samenwerking binnen de sociale volkshuisvesting en de afspraken die daaruit voort kwamen.

Lees Meer
Nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning: “Ik geloof in ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’”

Als het aan de nieuwe directeur-bestuurder Mariëtte Heemskerk ligt, is De Goede Woning over vijf jaar de corporatie die een grote stap heeft gezet in duurzaamheid en die binnen de Zoetermeerse grenzen actief is op het gebied van nieuwbouw. “Daar ligt onze uitdaging voor de komende jaren, meer dan op het terugdringen van de kosten per woning.”

Lees Meer