Willem Krzeszewski, voorzitter BAC-voorraadontwikkeling: “Freerider-gedrag is onze grootste vijand”
Vraag en aanbod van sociale huurwoningen in Haaglanden goed op elkaar afstemmen. Dat is de inzet van de bestuursadviescommissie (BAC) voorraadontwikkeling van SVH. “Qua aantallen is het voorraadprobleem in de regio niet dramatisch”, zegt BAC-voorzitter Willem Krzeszewski. “Het is gemakkelijk oplosbaar door goede afspraken tussen corporaties en gemeenten.”  

Waarom bent u voorzitter geworden van de BAC-voorraadontwikkeling?
“De BAC’s zijn een nieuwe werkvorm binnen SVH. Voorraadontwikkeling is het thema waar ik de meeste affiniteit mee heb. Oorspronkelijk kom ik uit de marktsector en in het verleden werkte ik bij de lokale overheid. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk voorraadontwikkeling en stedelijke vraagstukken zijn voor sociale woningbouw. Ik neem al deel aan de Vernieuwde Stad, het platform waar 25 grote Nederlandse corporaties samenwerken om de grootstedelijke problematiek op te lossen. Ik vind het belangrijk om ook regionaal een bijdrage te leveren.”

Hoe werkt de BAC-voorraadontwikkeling precies en wat is het voornaamste doel?
“De deelnemers van de BAC zijn afgevaardigden van verschillende corporaties binnen Haaglanden. Ons doel is ervoor te zorgen dat er in 2026 voldoende kwantitatieve en kwalitatieve voorraad is. Daarvoor zijn we onder meer in gesprek met de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden, waarin alle 9 gemeenten in de regio zitting hebben. De BAC neemt zelf geen besluiten, maar legt adviezen voor aan het bestuur van SVH. Daar nemen we gemeenschappelijk de besluiten.”

Uw doelstelling klinkt ambitieus. Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat de sociale woningvoorraad in 2026 aansluit op de vraag?
“De gemeenten hebben door RIGO laten onderzoeken hoe groot de benodigde sociale voorraad in 2026 in Haaglanden is. Hieruit bleek dat naast de ambitie die de corporaties al gezamenlijk hadden vastgelegd, het extra tekort aan sociale huurwoningen in de regio Haaglanden niet dramatisch is. Er is wel een opgave, vooral lokaal sluit de ambitie soms niet aan bij de voorraadontwikkeling. In het rapport van RIGO ‘Gaten dichten in Haaglanden’ zijn verschillende bouwstenen geformuleerd om de woningtekorten op te heffen. Bijvoorbeeld nieuwbouw, het sociaal verhuren van woningen vanuit de niet-DAEB-tak en het overnemen van delen van de Vestia-portefeuille. Het rapport is besproken tussen wethouders en bestuurders van de corporaties in Haaglanden. Corporaties kunnen extra sociale woningen realiseren maar alleen onder sociaal-conforme condities. Eind 2017 willen we een convenant sluiten tussen corporaties en gemeenten, waarin we deze condities nader uitwerken. Als BAC-voorzitter zie ik erop toe dat dat proces goed verloopt.”

Welke rol ziet u hierbij weggelegd voor corporaties en gemeenten?
“Veel problemen in een stedelijke omgeving kun je bijvoorbeeld oplossen door bij te bouwen. Hierin zie ik in de eerste plaats een rol weggelegd voor de corporaties die actief zijn in de betreffende gemeenten. Pas als die niet aan de behoefte kunnen voldoen, worden de andere corporaties erbij betrokken. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het scheppen van sociaal-conforme randvoorwaarden, zoals het parkeerbeleid en het afstemmen van grondprijzen in de verschillende gemeenten. Het is bijvoorbeeld niet realistisch dat iedere sociale huurwoning in de binnenstad een eigen parkeerplek heeft. En het remt de sociale woningbouw als een gemeente hoge bedragen vraagt voor de grond.”

Wat is de grootste valkuil?
“Het zogenoemde freerider-gedrag is onze grootste vijand. Als een corporatie of gemeente zich niet aan de afspraken houdt, nemen de andere dit over en wordt het ieder voor zich. Achter de ongedeelde regio zit het solidariteitsbeginsel. We hebben de gezamenlijke opgave het volkshuisvestelijk geld voor de laagstbetaalden zo goed mogelijk in te zetten. Dat vereist discipline en steun aan elkaar.”

Wanneer is uw missie geslaagd?
“Mijn missie is geslaagd als we binnen nu en twee jaar goede afspraken hebben gemaakt, zodat de regio zelf de voorraadontwikkeling kan oppakken. Dit natuurlijk met het doel dat de voorraad in 2026 kwantitatief en kwalitatief in evenwicht is.”

 

Willem Krzeszewski, voorzitter BAC-voorraadontwikkeling: “Freerider-gedrag is onze grootste vijand”

Vraag en aanbod van sociale huurwoningen in Haaglanden goed op elkaar afstemmen. Dat is de inzet van de bestuursadviescommissie (BAC) voorraadontwikkeling van SVH. “Qua aantallen is het voorraadprobleem in de regio niet dramatisch”, zegt BAC-voorzitter Willem Krzeszewski. “Het is gemakkelijk oplosbaar door goede afspraken tussen corporaties en gemeenten.”  

Lees Meer
Gemeente en SVH werken samen aan doorstroming

De gemeente Den Haag start 1 juni samen met SVH een nieuwe pilot: de ‘doorstroommakelaar’. De doorstroommakelaar gaat ouderen voor wie de huidige woning niet meer passend is, begeleiden naar een nieuwe, meer passende woning. Dat doet zij in de sociale, maar vooral in de particuliere sector, dit kan een huur of koopwoning zijn. Voordeel voor de gemeente is dat er daardoor weer grotere woningen kunnen vrijkomen voor gezinnen, dit bevordert de doorstroming binnen de gemeente Den Haag. 

Lees Meer