Corporatiebestuurders over de plannen van Rutte-III


Afgelopen donderdag  presenteerde het nieuwe kabinet zichzelf. Zonder een aparte minister voor Wonen; die portefeuille wordt ondergebracht
bij D66-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hieronder enkele belangrijke plannen uit het regeerakkoord. Plus de reacties daarop van de SVH-voorzitter en van vier corporatiebestuurders die tevens voorzitter van één van de bestuursadviescommissies van SVH zijn.

Regeerakkoord: “Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen. De kerntaak van corporaties blijft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.”

Marianne Straks, bestuurder WoonInvest en BAC-voorzitter Huurdersparticipatie: Het goede nieuws vind ik dat de sector niet meer als probleem wordt opgevoerd. Dat hebben we de afgelopen jaren met elkaar bereikt door een constructieve opstelling en door gewoon hard te werken. Dat is fijn omdat er op andere punten nog veel te doen is voor onze sector: nieuwbouw en duurzaamheid.” Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion en BAC-voorzitter Voorraadontwikkeling: “Ik vind het goed dat er rust komt op het gebied van wet- en regelgeving.”

Mohamed Baba, directeur Woonbron en BAC-voorzitter Woonruimteverdeling: “Het Woningmarktbeleid in het nieuwe regeerakkoord bouwt vooral door op de richting van het vorige kabinet. Als het gaat om de kerntaak die hier wordt geformuleerd: dat deden we al en blijven we doen. Wel zie ik kleine afslagen zoals de versterkte aandacht voor het duurdere deel van de huurmarkt, de vrije sector. Je zou bijna denken dat het nieuwe kabinet de sociale sector kleiner wil. In het regeerakkoord staat dat de mogelijkheden in het gemeentelijk beleid ten volle moeten worden benut om het aanbod in het duurdere segment te vergroten, te sturen op prijs en sociale huurwoningen te verkopen. Dit kan betekenis hebben voor de verhouding tussen gemeenten en corporaties. Niet qua onderlinge verstandhouding maar wel als het gaat om werkwijze en opstelling. Voor ons blijft in ieder geval de focus op het sociale segment. Het nieuwe regeerakkoord geeft ons geen aanleiding om deze koers te wijzigen.”

SVH-voorzitter Anne Koning: “In het algemeen vind ik het fijn dat de rol die corporaties spelen in Nederland meer lijkt te worden erkend in het regeerakkoord. Anders gezegd: corporaties zitten minder in de verdomhoek. De verhuurdersheffing en de kerntaak blijft zoals de vorige regeerperiode bedacht. Die had ook scherper kunnen worden.  Over het thema betaalbaarheid heb ik meer zorgen. Ik hoop dat het Rijk meer gaat kijken naar woonlasten. Dat zou huurders denk ik echt kunnen helpen. Voor mensen met een kleine beurs wordt het denk ik lastig om de komende jaren de eindjes aan elkaar te knopen door allerlei verschillende maatregelen..”

Regeerakkoord: “Corporaties die investeren in verduurzaming komen  in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hier 100 miljoen euro per jaar voor.”

Daphne Braal, bestuurder Vidomes en BAC-voorzitter Duurzaamheid: “Van de verhuurdersheffing van ongeveer 1,7 miljard euro per jaar reserveert het kabinet een bedrag voor energiebesparing dat oploopt van 25 miljoen in 2019 naar die 100 miljoen in 2022. Een mooie eerste stap. Maar gezien de 3,5 miljard euro per jaar die alleen al de aankomende periode nodig is om gemiddeld label B te halen, had ik gehoopt dat het kabinet een grotere stap zou zetten.” Willem Krzeszewski: “Dit is echt volstrekt onvoldoende.”

Anne Koning: “Voor verduurzaming van de voorraad zie ik een eerste aanzet in het regeerakkoord. Het bedrag van 100 miljoen is natuurlijk erg laag, maar dat er het besef is dat ook de overheid kan bijspringen is bemoedigend. Regionaal zou het beleidsprogramma voor de verduurzaming van gemeentes, provincie, waterschappen en netbeheerders hoop ik iets kunnen zijn waar we bij kunnen aansluiten.”

Regeerakkoord: We geven prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector. Op plaatsen waar geen commerciële partij bereid blijkt of in staat is om te investeren in middenhuurwoningen wordt de markttoets vereenvoudigd.

Willem Krzeszewski; ‘Hier ben ik positief over. Dit is belangrijk voor de stadsvernieuwing in de stedelijke gebieden, omdat de markt hier niet investeert. Hierdoor wordt gedifferentieerd bouwen en vernieuwen in oude wijken weer mogelijk. Ook is dit belangrijk voor de doorstroming in deze wijken.”

Het regeerakkoord: “Het kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie. Dat het aanbod van woningen traag reageert op de aantrekkende vraag, is deels inherent aan het bouwproces, maar deels ook het gevolg van onnodig belemmerend overheidsbeleid. In de afspraken willen we belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen.”

Anne Koning: “De aandacht voor een grotere voorraad, ook van sociale huurwoningen, en dus nieuwbouw is terecht. Gelukkig lijken we in Haaglanden - ondanks de lage investeringscapaciteit- genoeg middelen voor nieuwbouw te hebben. Aan de overheid de opgave om te helpen dat er voldoende locaties komen waar ook sociaal gebouwd kan worden. Daarmee zijn op de thema’s beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid stappen te vinden in het regeerakkoord waarop doorgepakt kan worden - ook in onze regio.”  

Marianne Straks: “Het is van het grootste belang dat we samen met alle stakeholders de schouders onder noodzakelijke nieuwbouw zetten en vooral in staat blijven om ons te verplaatsen in de huidige en toekomstige woningzoekenden. Lang moeten wachten op een huis is vreselijk en moet niet nodig zijn.”

Het regeerakkoord: “Aan het eind van de kabinetsperiode worden nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd. Stapsgewijs zal ook de markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden.”

Daphne Braal : “ Een goede beweging: het recht op warmte geeft ons als corporaties in het kader van de energietransitie meer mogelijkheden om de best passende duurzaamheidsingrepen te doen in onze wijken en complexen. Daarbij helpt het sluiten van green deals, waarin een gemeente samen met de netbeheerder, corporaties en andere woningeigenaren onderzoekt wat in een wijk het beste alternatief is om los te komen van het aardgas. We doen dat bijvoorbeeld met de aanwezige corporaties in de wijk Palenstein in Zoetermeer, en in Voorhof-Oost in Delft.”

Het regeerakkoord: “De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling.  De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.

Daphne Braal:  “Een wijziging van het subsidieregime creëert onzekerheid voor corporaties die willen investeren in zonnepanelen. Het is van belang dat het kabinet snel inzicht geeft in de nieuwe subsidieregeling, om ervoor te zorgen dat de investeringen niet stil vallen, maar juist verder gestimuleerd worden.”

Het regeerakkoord: “Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent.”

Daphne Braal: “Dit  lage tarief geldt nu bijvoorbeeld voor schilderwerk en arbeid bij isolatiemaatregelen op de bouw. Isolatiemaatregelen zijn een belangrijk onderdeel van verduurzaming van onze voorraad. Als het kabinet verduurzaming wil stimuleren, zou het beter zijn geweest het lage btw-tarief hiervoor te handhaven.”

Corporatiebestuurders over de plannen van Rutte-III

Afgelopen donderdag  presenteerde het nieuwe kabinet zichzelf. Zonder een aparte minister voor Wonen; die portefeuille wordt ondergebracht bij D66-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hieronder enkele belangrijke plannen uit het regeerakkoord. Plus de reacties daarop van de SVH-voorzitter en van vier corporatiebestuurders die tevens voorzitter van één van de bestuursadviescommissies van SVH zijn. 

 

Lees Meer
Zorgen voor een eerlijke, zorgvuldige verdeling

Reguliere woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan. Jongeren die moeilijk terecht kunnen op de sociale woningmarkt. Mensen uit GGZ-instellingen die met spoed een woning zoeken. “Woonruimteverdeling is voor iedere corporatie een belangrijk thema”, aldus Mohamed Baba, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) woonruimteverdeling van SVH. “De vraag is waar het stagneert en waar we aan de knoppen kunnen draaien.”

Lees Meer