Zorgen voor een eerlijke, zorgvuldige verdelingReguliere woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan. Jongeren die moeilijk terecht kunnen op de sociale woningmarkt. Mensen uit GGZ-instellingen die met spoed een woning zoeken. “Woonruimteverdeling is voor iedere corporatie een belangrijk thema”, aldus Mohamed Baba, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) woonruimteverdeling van SVH. “De vraag is waar het stagneert en waar we aan de knoppen kunnen draaien.”

Waarom bent u voorzitter geworden van de BAC-woonruimteverdeling?
“Woonruimteverdeling raakt de kern van iedere corporatie. Samen staan de corporaties voor een grote opgave. Voorraadontwikkeling en duurzaamheid zijn actuele thema’s. Daarbij is woonruimteverdeling een onmisbaar instrument. Binnen de BAC buigen we ons over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die er recht op hebben, aanspraak kunnen maken op een woning. Omdat we te maken hebben met een schaars goed, is het belangrijk dat we zorgen voor een eerlijke en zorgvuldige verdeling. Daar neem ik graag het voortouw in.”

Hoe worden de woningen binnen SVH-gebied nu verdeeld?
Van alle sociale huurwoningen in het SVH-gebied wordt nu 64 procent verhuurd aan reguliere woningzoekenden – dus mensen zonder voorrang. 25 procent van de woningen gaat naar mensen met een urgentieverklaring en 7 procent naar lokaal maatwerk. Daarnaast wordt 4 procent toegewezen door bemiddeling vanuit de vraag van een stakeholder. Denk bijvoorbeeld aan mensen afkomstig uit een GGZ-instelling of statushouders. In totaal wordt dus 36 procent van alle woningen door een vorm van voorrang toegewezen.”

Wat is het belangrijkste doel van de BAC-woonruimteverdeling?
“De BAC-woonruimteverdeling bestaat uit een goede mix van beleid en bestuur. We dagen onszelf uit om constant na te denken over een optimale woonruimteverdeling. Hoe ziet de doorstroom in de negen gemeenten binnen Haaglanden eruit? Waar stagneert het en waar kunnen we aan de knoppen draaien? De BAC-woonruimteverdeling is er om dit uit te zoeken. We leven in een dynamische setting met een continu veranderende vraag. De afgelopen jaren kregen we bijvoorbeeld te maken met de toestroom van statushouders. Die vraag neemt weer af. Nu landen de kwetsbare groepen vanuit de GGZ die eerder in de instelling verbleven, onder begeleiding in reguliere woningen. Het is een volkshuisvestelijke uitdaging om die groepen goed te huisvesten. Binnen de BAC delen we kennis en kunde en kijken we onder meer naar nieuwe manieren om in de woonruimteverdeling met deze vraagstukken om te gaan.”

Wat voor mogelijkheden zijn er om met woonruimteverdeling om te gaan?
“Je kunt bijvoorbeeld complexen aanwijzen waar woningtoewijzing plaatsvindt door loting in plaats van door de tijd dat iemand op de wachtlijst staat. Hierdoor geef je starters meer kans om aan een woning te komen. Ook kun je woningen specifiek aan bepaalde doelgroepen toewijzen, zoals ouderen of starters. Daarnaast zouden we de digitalisering meer kunnen benutten. Door woningen aantrekkelijker te presenteren, met filmpjes en foto’s van de binnen- en buitenkant, kunnen we huurders verleiden om door te stromen.

De woonruimteverdeling binnen SVH is geen eenheidsworst. We hebben een reeks aan middelen die we kunnen inzetten, waarbij we gericht de keuze kunnen maken om verschillende groepen woningzoekenden optimaal te bedienen.”

Wat zijn de agendapunten voor de BAC-woonruimteverdeling in 2017?
“De eerste helft van het jaar verkenden we met elkaar waar we ons op willen richten. Ons doel is vooral om kennis uit de praktijk te delen, zodat alle corporaties op hetzelfde kennisniveau zitten. Bij een volgende bijeenkomst gaan we een aantal pijnpunten uitdiepen. Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen we die oplossen? Waar zouden we het bestuurlijk - in SVH-verband - over moeten hebben?”  

Wat is de grootste valkuil?
“De grootste valkuil is dat we onszelf verliezen in theoretische discussies. De kunst is het simpel te houden en echt te kijken naar het achterliggende vraagstuk. We moeten oppassen dat we de gesprekken niet te veel op detailniveau voeren. Verder is een echte uitwisseling tussen corporaties van belang. Dus niet alleen zenden, maar luisteren naar elkaar om samen tot oplossingen te komen. Een andere valkuil is dat het belang van woonruimteverdeling onderschat wordt, omdat een corporatie er zelf geen last van heeft. Iedereen moet beseffen dat een zo eerlijk mogelijke verdeling van schaarse woningen onderdeel van onze kerntaak is.”

Wanneer is uw missie geslaagd?
“Als voorzitter van de BAC-woonruimteverdeling ben ik tevreden als we met elkaar het juiste gesprek voeren en we samen een standpunt durven in te nemen. We moeten voorkomen dat we het steeds over het technische systeem hebben. Veel belangrijker is het dat we kijken naar de opgave waar we met elkaar voor staan. Het gaat mij om een verbinding tussen de techniek en de leefwereld. Woonruimteverdeling is meer dan een technisch systeem waar je gegevens instopt. Met elkaar streven we naar een zo optimaal mogelijke inzet van de beschikbare middelen om te komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van het schaarse sociale woningaanbod. Dat doen we al heel goed, maar het is nooit af.”

Corporatiebestuurders over de plannen van Rutte-III

Afgelopen donderdag  presenteerde het nieuwe kabinet zichzelf. Zonder een aparte minister voor Wonen; die portefeuille wordt ondergebracht bij D66-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hieronder enkele belangrijke plannen uit het regeerakkoord. Plus de reacties daarop van de SVH-voorzitter en van vier corporatiebestuurders die tevens voorzitter van één van de bestuursadviescommissies van SVH zijn. 

 

Lees Meer
Zorgen voor een eerlijke, zorgvuldige verdeling

Reguliere woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan. Jongeren die moeilijk terecht kunnen op de sociale woningmarkt. Mensen uit GGZ-instellingen die met spoed een woning zoeken. “Woonruimteverdeling is voor iedere corporatie een belangrijk thema”, aldus Mohamed Baba, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) woonruimteverdeling van SVH. “De vraag is waar het stagneert en waar we aan de knoppen kunnen draaien.”

Lees Meer