Samen het milieu redden

Verduurzaming is voor woningcorporaties de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden. “Vroeger ging het vooral over labelsprongen”, zegt Daphne Braal, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) duurzaamheid van SVH. “Tegenwoordig hebben we het over ‘Nul op de Meter’, CO
2-neutraal en ‘los van het aardgas’.”  

Waarom bent u voorzitter geworden van de BAC-duurzaamheid?
“Een van de eerste beleidsdossiers waar ik mij als bestuurder bij Vidomes mee bezig hield, was het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie. Zo’n visie is belangrijk, omdat we met de corporatiesector voor een grote opgave staan. Vanuit die betrokkenheid was het voor mij een logische stap om voorzitter te worden van de BAC-duurzaamheid. Om samen het milieu te redden, willen en moeten we duurzame keuzes maken. Tegelijkertijd moeten onze woningen wel betaalbaar blijven voor onze huurders. Dat betekent dat corporaties lastige afwegingen moeten maken. Dat kunnen we niet alleen. Nu kunnen we samen met de andere corporaties duurzaamheid in onze regio vormgeven.”

Waar houdt de BAC-duurzaamheid zich mee bezig?
“De woningcorporaties staan qua duurzaamheid voor een enorme opgave. Er zijn twee belangrijke stippen aan de horizon. Alle woningen moeten losgekoppeld worden van het aardgas. Vidomes richt zich op 2035, maar dit kan per corporatie verschillen. In 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Anders dan de labelsprongen, zijn dit doelstellingen die we niet alleen kunnen bereiken. Voor het realiseren van aardgasvrije wijken zullen we moeten samenwerken met de andere corporaties in de wijk, aanwezige VVE’s, de gemeente en de netbeheerder. Gezamenlijk moeten we tot een alternatief komen voor aardgas. En we zullen de planning van investeringen en het werk op elkaar moeten afstemmen. Dat vraagt nogal wat. In de BAC-duurzaamheid werken de corporaties binnen Haaglanden samen en leren we van elkaar. We willen onze medewerkers bewust maken van de impact die dagelijkse keuzes hebben op het milieu. Wat is een duurzame inkoop van schilderwerk? En wat zijn ‘no-regret’ maatregelen als je nu nieuwbouw neerzet? Om onze langetermijndoelen te realiseren, moeten we nu aan de slag. ”  

Wat doet de BAC-duurzaamheid eraan om de gestelde doelen te bereiken?
“We willen de nieuwe regionale prestatieafspraken met gemeenten binnen Haaglanden gaan benutten om met elkaar duidelijke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Voordat de onderhandelingen plaatsvinden, wil de BAC hiervoor concrete bouwstenen aanleveren. Het is bijvoorbeeld belangrijk om vast te leggen wat gemeenten en corporaties van elkaar nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken.

Daarnaast zoeken we aansluiting bij Aedes. Aedes heeft met de overheid afgesproken dat alle corporaties in 2018 in een plan vastleggen hoe we onze duurzaamheidsdoelstellingen gaan bereiken. Eind 2018 moet bekend zijn wat deze duurzaamheidssprong de sector als geheel kost. Om de plannen van de verschillende corporaties met elkaar te kunnen vergelijken, is het mooi als er een vast format komt voor de plannen en de berekeningen. Als alle corporaties in Haaglanden dit format gaan gebruiken, spreken we dezelfde taal. De BAC-duurzaamheid neemt hierbij het voortouw.”

Welke valkuilen ziet u?
“De grootste valkuil is dat we met elkaar de urgentie nog niet voelen en denken dat we nog alle tijd hebben. Niets is minder waar! Onze keuzes van vandaag hebben invloed op de toekomst. Ook bestaat het risico dat we te veel denken vanuit de huidige technologische oplossingen. We moeten ons realiseren dat er de komende jaren nog enorme ontwikkelingen aankomen. Daar moeten we op kunnen inspelen. Hoe houd je daar rekening mee bij het opstellen van je meerjarig investeringsplan? Ook op financieel gebied kunnen we trouwens slimmer met elkaar gaan samenwerken. De corporatiesector is een grote afnemer van technologische oplossingen. Door gezamenlijk in te kopen, besparen we kosten.”

Welke duurzame initiatieven zijn er nu al die vooruitlopen op de gestelde doelen?
“Er zijn al corporaties die zogenoemde ‘Nul op de Meter’ woningen bouwen. Deze woningen wekken evenveel (of meer) energie op dan het huis en het huishouden nodig heeft. Ook zie je in verschillende gemeenten Green Deals ontstaan, zoals in de wijk Voorhof-Oost in Delft en in de Zoetermeerse wijk Palenstein. De gemeente verkent daar samen met onder meer de corporaties en de netbeheerder de mogelijkheden om tot een aardgasloze wijk te komen. Deze energietransitie vraagt financieel en organisatorisch veel van de corporaties. Daarom kunnen we niet overal tegelijk aan de slag. Regionaal moeten we hier keuzes in maken. Uiteindelijk dienen de Green Deals als voorbeeld om van te leren voordat we de werkwijze op grote schaal toepassen.”

Wanneer is uw missie geslaagd?
“Toen ik voorzitter van de BAC werd, zei ik dat we alleen voor kennisuitwisseling geen BAC nodig hebben. Daarvoor is er al een werkgroep duurzaamheid, die we nu ook bij onze plannen betrekken. Onze missie is geslaagd als we onze strategische doelen behaald hebben: het aanleveren van bouwstenen voor de regionale prestatieafspraken en aansluiting bij Aedes om tot een eenduidige planvorming en berekening te komen van de kosten voor verduurzaming. Daarna bekijken we als BAC of het zinvol is om ook bij de uitvoering van de regionale prestatieafspraken betrokken te zijn.”

Duurzaam investeren

Verduurzaming is een belangrijk speerpunt voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus in Wassenaar. Eind 2016 werden er in drie maanden tijd 89 woningen grondig gerenoveerd en verduurzaamd naar een A+ label. Nog dit jaar start er een tweede verduurzamingsslag van 60 woningen. Ook bij nieuwbouw en mutaties staat duurzaamheid hoog op de agenda.

Lees Meer
Samen het milieu redden

Verduurzaming is voor woningcorporaties de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden. “Vroeger ging het vooral over labelsprongen”, zegt Daphne Braal, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) duurzaamheid van SVH. “Tegenwoordig hebben we het over ‘Nul op de Meter’, CO2-neutraal en ‘los van het aardgas’.”  

Lees Meer