13 februari 2024

Bezwaren zijn er om op te lossen en niet om te vertragen

Terug naar overzicht

De woningnood in de regio Haaglanden is hoog en daarom zijn de woningcorporaties van plan om de komende jaren 25.000 betaalbare huurwoningen te bouwen. In de Realisatieagenda Haaglanden én de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties is dit ook afgesproken. De projecten liggen verspreid over de regio, maar één van de grootste gebiedsontwikkelingen die plaatsvindt ligt in Den Haag Zuidwest. Hier moeten de komende jaren duizenden extra woningen komen. Door dit soort grote projecten te realiseren bieden corporaties perspectief voor al die mensen die op zoek zijn naar een woning en voor de huidige bewoners in het gebied. Onlangs werd in het project Dreven, Gaarden en Zichten het bestemmingsplan van de deelprojecten Steenzicht en Ruimzicht vernietigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bouw en daarmee ook voor meer dan 185.000 woningzoekenden in de regio Haaglanden die wachten op een woning.

Vertraging
In het gebied Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest staan 3.000 sociale huurwoningen op de planning. Ook moeten er 2.500 koop- en middenhuurwoningen komen. Een mooi vooruitzicht voor de meer dan 185.000 woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. Daarin zijn de vele woningzoekenden in de middenhuur en vrije huursector nog niet eens meegeteld. De woningnood is hoog in de regio Haaglanden en iedere gebouwde woning is een kans voor woningzoekenden om sneller een woning te vinden. Het slechte nieuws voor woningzoekenden is echter dat, door de vernietiging van het bestemmingsplan voor Steenzicht en Ruimzicht, het gehele project Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest nu mogelijk vertraging oploopt.

Bezwaar
De Raad van State besloot onlangs om het bestemmingsplan van de deelprojecten Steenzicht en Ruimzicht te vernietigen. Dat gebeurde nadat twee partijen bezwaar hadden gemaakt. Volgens de corporaties in Haaglanden, die zijn verenigd in Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), is het ontzettend teleurstellend dat de bouw mogelijk wordt vertraagd. Hiermee komen de wachttijden voor een woning nog verder onder druk te staan. Woningzoekenden wachten momenteel gemiddeld 72 maanden op een geschikte woning. Jozefine Hoft, directeur SVH: “Het vernietigen van het bestemmingsplan is ook teleurstellend omdat gemeenten en corporaties zorgvuldige participatietrajecten opzetten, om zo alle belangen goed in beeld te krijgen en mee te nemen in de planvorming. We zien steeds vaker dat individuele belangen voor gaan op collectieve belangen, waardoor projecten serieuze vertraging oplopen. In tijden waarin de woningmarkt zo zwaar onder druk staat dat we spreken van een wooncrisis, is dit echt niet meer uit te leggen aan onze woningzoekenden. Bezwaren zijn er om op te lossen, niet om te vertragen. De Haaglandse corporaties staan dan ook achter het plan van minister De Jonge om in de Wet Regie op de Volkshuisvesting een maximum aan de behandeltermijn van bezwaren te koppelen. Als deze wet er komt kunnen procedures in de toekomst teruggebracht worden van enkele jaren naar bijvoorbeeld een halfjaar.”

Woningzoekenden en bewoners zijn de dupe
In een tijd waarin er sprake is van zo’n grote woningnood, vragen de corporaties zich af wie er gebaat is bij vertraging. Hoft: “Natuurlijk is het goed dat iedereen zijn stem mag én kan laten horen. Dit geldt voor omwonenden en voor belangenbehartigers. Ook moet een bestemmingsplan goed zijn omschreven.

Maar hoe kunnen we dit in balans brengen met de belangen van onze woningzoekenden? Veel woningzoekenden zitten in hele moeilijke situaties en wachten al lange tijd op een geschikte woning. Het is voor hen een enorme tegenslag wanneer een project langdurig vertraging oploopt. Woningzoekenden én de huurders die hun woning hebben verlaten met uitzicht om terug te keren naar de wijk waar zij woonden, worden hierdoor benadeeld. In plaats van bouwprojecten eindeloos te vertragen, zouden we met elkaar moeten samenwerken en alles op alles moeten zetten om op verstandige wijze door te kunnen bouwen. Vergeet niet dat woningzoekenden ook je eigen kinderen, vrienden of familieleden kunnen zijn. Ook zij moeten nu langer wachten op een woning.”

Samenwerken als basis van een gezonde maatschappij
SVH werkt nauw samen met SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden). Sylvie Seubert, voorzitter SHH: “Dat er bezwaarprocedures bestaan is een goede zaak, maar een drastische aanpassing op de tijd die deze procedures in beslag nemen is noodzakelijk. Gezien het enorme tekort aan woningen, die ons allen raakt, roepen wij vanuit de SHH omwonenden op om meer gebruik te maken van uitnodigingen om deel te nemen aan participatie trajecten. Dit geldt voor huurders, kopers en ondernemers. Bij dergelijke trajecten wordt ook stilgestaan bij de noodzaak van een snelle ontwikkeling. Samenwerking is de basis van een gezonde maatschappij. Daar vaart een ieder wel bij!”