15 maart 2023

Haaglanden gaat voor de realisatie van 75.000 van de 900.000 woningen

Terug naar overzicht

Zuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten en corporaties en minister Hugo de Jonge van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals
genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 maar liefst
250.000 woningen te bouwen. De regio Haaglanden staat, als één van de 35 woondealregio’s, aan de lat
voor ongeveer 75.000 nieuwe woningen. Met deze 8% van de landelijke bouwproductie is dit de regio
met de grootste opgave van de Randstad. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar
zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en
de bevolking is hard gegroeid. In de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden slaan gemeenten,
provincie, Rijk en woningcorporaties de handen ineen om een oplossing te bieden. Marktpartijen,
netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat.

Alle partijen hebben een enorme ambitie: er moeten veel (betaalbare) woningen bijkomen. Dat wordt
gedaan in twee fases: de komende jaren (tot 2025) ligt de focus op uitvoeren en versnellen van
bestaande projecten, vanaf 2025 en 2030 werkt men toe naar een structureel hoger bouwtempo.
Voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen, Ronald Weerwag: “We hebben weinig tijd en het is een
complexe opgave om de ruimte optimaal in te vullen binnen heel veel randvoorwaarden tegelijk. Maar in
de realisatieagenda hebben we hier goede afspraken over gemaakt. Nu komt het erop aan dat iedereen
samenwerkt en zich maximaal inspant.”

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen,
benadrukt gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan
genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we
zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote
uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het
stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord
te vinden op deze vraagstukken.”

Minister Hugo de Jonge: “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke
bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor
dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het
betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid.

Samenwerking en sturing op de randvoorwaarden zijn essentieel om de ambitie te halen. Voor de korte
termijn zetten partijen in op versnelling van de realisatie van woningbouwprojecten die nu al in
voorbereiding zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van conceptuele woningen (seriematige productie
van woningcomponenten). Twaalf woningcorporaties hebben inmiddels een aanbesteding gedaan voor
de eerste 3.000 woningen, die op deze manier snel en efficiënt kunnen worden gebouwd. Voorzitter van
Sociale Verhuurders Haaglanden, Mohamed Baba: “De corporaties zijn blij dat we met de gemaakte
afspraken de vrijblijvendheid en goede intenties voorbij zijn, dit helpt onze woningzoekenden. Samen met
alle gemeenten, provincie en het Rijk moeten we deze afspraken nu waarmaken. Niemand kan deze
enorme opgave alleen realiseren.”

Het accent van de woningbouwproductie ligt op binnenstedelijke ontwikkelingen: transformatie, een
extra verdieping op bestaande woningen of gebouwen, flexwoningen, maar ook op grote projecten zoals
in het Entree gebied in Zoetermeer, de Schieoevers in Delft en Den Haag Zuidwest. Er worden ‘nieuwe
stukken stad gebouwd’. Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen het toevoegen van woningen belangrijk,
maar ligt de uitdaging ook nadrukkelijk in de kwaliteit, voorzieningen, milieu en bereikbaarheid.

De overlap met andere beleidsvelden dan wonen maakt dit soort ontwikkelingen een extra grote
uitdaging. Weerwag: “Wij zijn blij dat alle partijen in deze realisatieagenda onderkennen dat er een
robuust maatregelenpakket nodig is én dat de minister voor VRO een coördinerende rol oppakt naar de
andere departementen voor de opgaven die samenhangen met woningbouw. De minister heeft toegezegd
zich maximaal in te zetten om samen met de verantwoordelijke collega-ministers oplossingen te vinden
voor de problemen die de woningbouw- en betaalbaarheidsambities in de weg zitten.”