22 juli 2019

Hoge woningnood vraagt om onorthodoxe maatregelen

Terug naar overzicht

“De woningmarkt in Haaglanden zit op slot”, zegt Robin Paalvast, wethouder Wonen in Zoetermeer. “Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de schaarse woonruimte eerlijk te verdelen. Om doorstroming te bevorderen, maakt de nieuwe regionale huisvestingsverordening het mogelijk ook te sturen op de verdeling van woningen met een middenhuur.”

De nieuwe huisvestingsverordening gaat in vanaf 1 juli 2019 en geldt voor een periode van vier jaar. De wethouders van de negen gemeenten binnen Haaglanden stelden deze gezamenlijk vast binnen de Bestuurlijke Tafel Wonen. Dit met het doel dat alle gemeenten bij de woonruimteverdeling dezelfde uitgangspunten hanteren. “We grijpen in waar de schaarste het grootst is”, legt Paalvast uit. “Voorheen stuurden we alleen bij de verdeling van sociale huurwoningen. In de nieuwe regionale huisvestingsverordening maken we het ook mogelijk te sturen op de verdeling van woningen met een middenhuur. Gemeenten bepalen zelf of ze hier gebruik van maken.”

Woningnood
Met name in Zoetermeer en Den Haag is de woningnood hoog. Een grote groep mensen valt volgens Paalvast tussen wal en schip. “Jonge starters, verpleegkundigen, onderwijzers en politieagenten verdienen vaak te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om een woning te kunnen kopen. Om hen een kans te geven, verplichten de gemeenten Zoetermeer en Den Haag commerciële verhuurders in deze steden vanaf 1 juli 2019 om woningen met een middenhuur te verhuren aan de doelgroep met een middeninkomen. Omdat de nood aan de man is, is deze onorthodoxe maatregel noodzakelijk. Verhuurders zijn voortaan verplicht aan te tonen dat de woningen zijn toegewezen aan de doelgroep. Steekproefsgewijs zal dit gecontroleerd worden.”

Doorstroming
“Binnen de regio willen we de doorstroming op gang brengen”, zegt Paalvast. “Daarom is de definitie van een doorstromer in de huisvestingsverordening aangepast. Voorheen was een doorstromer iemand die een huurwoning achterliet in Nederland. In de nieuwe huisvestingsverordening spreken we alleen van een doorstromer als iemand een huurwoning achterlaat in Haaglanden. Ook scherpten we de regels voor urgentie aan. We zagen dat er door de krapte op de woningmarkt veel meer woningen via urgentie worden toegewezen. Voortaan krijgt iemand met een urgentieverklaring na drie maanden zoektijd een eenmalig woningaanbod. Als deze wordt afgewezen, komt de urgentieverklaring te vervallen. Omdat er regionaal een tekort is aan woningen voor grote gezinnen, zijn hierover in de nieuwe huisvestingsverordening regionale afspraken gemaakt. In lokaal maatwerk kunnen gemeenten woningbouwprojecten toewijzen aan bepaalde doelgroepen. Zo gaat de gemeente Zoetermeer ‘empty nesters’ met een grotere woning verleiden om te verhuizen naar een nieuw appartementencomplex binnen hun wijk. Als zij hun eengezinswoning verlaten, komt de trein van verhuizingen op gang. Dan kun je door nieuwbouw in plaats van één woningzoekende misschien wel drie woningzoekenden helpen. De wachtlijsten worden hierdoor kleiner en de slaagkans voor woningzoekenden neemt toe.”

Nieuwbouw
Voor de wethouders Wonen binnen Haaglanden is de nieuwe huisvestingsverordening één van de maatregelen om de schaarste op de woningmarkt tegen te gaan. “Op dit moment wordt de regionale woningmarkt in kaart gebracht, met het doel vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen”, aldus Paalvast. “Samen met de corporaties, SVH en de Provincie Zuid-Holland stellen we regionale woningmarktafspraken op. Daaruit volgen de regionale en lokale prestatieafspraken. De komende jaren zal het woningaanbod onder meer vergroot worden door nieuwbouw en het bevorderen van de doorstroming. De nieuwe huisvestingsverordening is daarbij een belangrijke stap.”