24 december 2019

Samen voor een ongedeelde regio

Terug naar overzicht

Als vervolg op het Convenant Gaten Dichten in Haaglanden, wordt er momenteel samengewerkt om tot nieuwe woningmarktafspraken te komen. “Ik vind het grotendeels een herhaling van zetten”, zegt Willem Krzeszewski, voorzitter van de BAC-Voorraadontwikkeling. Volgens Robin Paalvast, voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden, is dit proces juist ‘hartstikke nodig’.

“Het aantal woningzoekenden binnen Haaglanden groeit”, licht Krzeszewski toe. “Gemiddeld staan mensen zes tot zeven jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Bovendien zijn de sociale huurwoningen niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende gemeenten. Het Convenant Gaten Dichten in Haaglanden liet eind 2017 zien dat er de komende vijf jaar 12.000 extra sociale huurwoningen nodig zijn in de regio. Gemeenten die minder sociale voorraad hebben, moeten meer doen. Dit is een politiek vraagstuk dat we gezamenlijk moeten oplossen. Iedereen onderkent het vraagstuk van de ongedeelde regio. Op Zoetermeer na ondertekenden alle gemeenten het convenant. Het tekort in de sociale voorraad is er nog steeds. Ook hebben we voldoende inzicht naar welk type woning de vraag het grootst is. Door te blijven studeren wordt het tekort niet minder. De corporaties willen gewoon tempo maken en versnellen. Ieder inzicht geeft natuurlijk meer informatie die kan bijdragen aan een oplossing. Maar we moeten niet in de wachtstand gaan met bijvoorbeeld locatieontwikkeling.”

Veranderde wereld
Paalvast juicht de nieuwe samenwerking rondom de voorraad juist toe. “Het Convenant Gaten Dichten had alleen betrekking op corporatiewoningen. Het ontstond vanuit de Vestia-problematiek en de gedwongen verkoop van sociale huurwoningen. Inmiddels is de wereld veranderd. De gemeenten en corporaties binnen Haaglanden brengen nu samen met de Provincie Zuid-Holland in beeld wat de doelgroep nodig heeft. Ook de huurdersorganisaties zijn hierbij betrokken. Het doel is om de doelgroep goed te kunnen huisvesten. Daarvoor is inzicht nodig in de vraag en in de verschillen per gemeente. Hoe kunnen we de vraag goed verdelen en toegroeien naar een regionaal gemiddelde? Welke woningen zijn voor de doelgroep bereikbaar? Wat kun je met een klein inkomen betalen? Dat kunnen ook koopwoningen zijn tot 180.000 euro. Het convenant ging vooral over het bijbouwen van sociale huurwoningen, maar er zijn meer mogelijkheden om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep. De huidige samenwerking is een verbreding en verdieping van het Convenant Gaten Dichten. Bovendien gaan we voorlopig gewoon verder op basis van de gemaakte afspraken.”

Scheefgroei
In de regio is er volgens Krzeszewski een scheefgroei over de gemeenten. De ene gemeente heeft meer sociale huurwoningen dan de andere. Uiteindelijk willen we naar meer evenwicht in Haaglanden. Iedere woningzoekende in deze regio zou overal terecht moeten kunnen voor een sociale huurwoning. Er zijn gemeenten die een inhaalslag zullen moeten maken. Het is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen. Alle gemeenten in Haaglanden moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun deel. Met elkaar hebben we immers vastgelegd te werken aan een ‘ongedeelde regio’. Het spannende is of de politiek dit wil oppakken. Zo niet, dan hebben we een probleem. De Provincie moet de planologische kaders scheppen.” Paalvast voegt hieraan toe dat de Provincie erbovenop zit. “De afspraken die straks gemaakt gaan worden, zijn niet vrijblijvend. De Provincie ziet erop toe dat ze worden uitgevoerd. De doelgroep moet goed worden gehuisvest. We maken de feiten inzichtelijk. Hoe kunnen we allemaal richting een regionaal gemiddelde groeien? Sommige gemeenten zullen een pas op de plaats maken met sociale woningbouw en bijvoorbeeld meer bouwen in de middenhuur.”

Bijbouwen
“Voor mij is het proces geslaagd als we met elkaar afspraken kunnen maken voor een ongedeelde regio”, zegt Paalvast. “Samen moeten we tot een beter aanbod komen voor de doelgroep.” Krzeszewski geeft aan dat er een substantieel tekort aan sociale huurwoningen is, dat we met elkaar moeten oplossen door een goede verdeling over de regio. Door slimme samenwerking met onder meer de Provincie kan er ruimte gecreëerd worden voor nieuwbouw. Naar verwachting worden de nieuwe woningmarktafspraken in oktober 2020 ondertekend. Vooruitlopend daarop moeten we al zoveel mogelijk bijbouwen.”