Werkgroep

Sociale Verhuurders Haaglanden is een netwerkorganisatie. De werkzaamheden worden voor en door de corporaties gedaan. De interne werkgroepen vervullen dus een belangrijke functie binnen de SVH.

SVH bestuur
Elke corporatie die is aangesloten bij SVH levert een bestuurslid. Het bestuur neemt besluiten over de voorstellen die zijn voorbereid door de beleidsgroep. Daarnaast nemen zij besluiten over het jaarplan en over de financiƫn. De bestuursvergaderingen vinden plaats onder leiding van de voorzitter van SVH, Mohamed Baba.

Beleidsgroep
De beleidsgroep bestaat uit de beleidsadviseurs van de woningcorporaties die zijn aangesloten bij SVH. Zij brengen advies uit aan het bestuur. In 2017 zijn er Bestuursadviescommissies (BAC’s) opgericht met verschillende thema’s. De thema’s zijn Woonruimteverdeling, Voorraadontwikkeling, Duurzaamheid en Huurdersparticipatie.

Keyuseroverleg
Een keyuser is een aanspreekpunt over de woonruimteverdeling van de corporatie. Daarnaast is een keyuser verantwoordelijk voor de inrichting van het woonruimteverdelingsysteem op corporatieniveau. Het keyuseroverleg richt zich op het WBS en de website Woonnet-Haaglanden. Tevens wordt in dit overleg aandacht besteed aan de uitleg van besluiten die zijn genomen in het bestuur en in de beleidsgroep.

Werkgroep Marktinformatie & managementrapportages
De werkgroep marktinformatie & managementrapportages controleert de cijfers in de standaard managementrapportages en geeft haar mening over de analyse van deze cijfers voordat deze naar de beleidsgroep en het bestuur gaan. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de managementrapportages.

Overleg Managers Wonen & KCC
In het overleg managers Wonen & KCC wordt vooral aandacht besteed aan besluiten die gevolgen hebben voor de werkprocessen van de corporaties of voor de informatievoorziening naar huurders en woningzoekenden. Bij besluiten die directe gevolgen hebben voor de werkprocessen of voor de informatievoorziening naar huurders en woningzoekenden adviseert dit overleg aan het SVH-bestuur.